HOME
MAPS
STATISTICS
LINKS
CONTACT US
.
БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ :  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  НА  ПРОМЕНИТЕ
СЪДЪРЖАНИЕ 
КИРИЛ КЕРТИКОВ
БЪЛГАРОФОБИЯТА  И 
АНТИМАКЕДОНИЗМЪТ - ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА
MIRJANA MALESKA
THE  MACEDONIAN  ISSUE
ЖИВКО НЕДЕВ
СОЦИАЛНИ КОНТЕКСТИ НА
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ
ДОЛОРЕС АРСЕНОВА
ЕТНОЦЕНТРИСТКИТЕ ФОРМАЦИИ - ПРЕДМЕТ НА МЕЖДУДЪРЖАВЕН
КОНСЕНСУС
МАРИАНА ЗАХАРИЕВА
ОБРАЗОВАТЕЛНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ
АННА МАНТАРОВА
БЪЛГАРИЯ  И  МАКЕДОНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
ВЯРА ГАНЧЕВА
ПАРТНЬОРСТВОТО  МЕЖДУ
БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕДИИТЕ
КИРИЛ КЕРТИКОВ
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДГОВОР
Статиите, публикувани в АРХИВА на БАЛКАНИ '21, са от сборника "БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ", издаден през месец март 2001 г. от Института по социология при БАН (чрез ИК “КОТА"). Те са резултат от изследванията на научни сътрудници към Института по социология при БАН, (секция "Глобално и регионално развитие"), работещи по темата "България и Македония: проблеми на новия тип междудържавни отношения". 
При оценката им е целесъобразно да се имат предвид няколко обстоятелства:

Първо, представяните текстове са продукт само на първия етап от изследването (м. май 2000 - м. март 2001 год.). В рамките на скромно финансиране научният колектив е успял да осъществи:
а) първото от планираните емпирични социологически изследвания;
б) научен семинар в Скопие (м. май 2000 г.);
в) кръгла маса с международно участие в София (м. октомври 2000 г.);
г) издаването на брошура на тема “България и Македония: заедно в Европа” (София, 2000, Институт по социология, 59 стр.);
д) серия от научно-популярни статии и интервюта в печатните и електронни медии;
е) отпечатването на сборник със статии, и
ж) представеното му тук публикуване в Интернет, (осъществено с помощта на Издателство "КОТА" и в частност чрез изключителната лична ангажираност на неговия редактор за обществени науки г-н Пламен Иванов).

Второ, без надценяване на вече направеното от Изследователския колектив, необходимо е по достойнство да бъде оценено, че включените в него изследователи:
1. Предвидиха етно-конфесионалните катаклизми в БЮР Македония, включително и на криминогенна основа. (Виж статията на д-р Анна Мантарова.);
2. “Маркираха” етнополитическите колизии, разделящи България и Македония. (Виж статията на Д. Арсенова.);
3. Прогнозираха противоречивите следствия от евентуална както намеса, така и ненамеса от страна на София спрямо Скопие. (Виж статиите на К.Кертиков, Ж.Недев и А. Мантарова.);
4. Установиха, че въпреки ползотворните усилия на последния български министерски кабинет, междудържавното сътрудничество е все още под равнището на “взаимната изгода”;
5. Предупредиха за липсата на  достатъчно разгърнато сътрудничество в основните сфери на обществен живот, включително и в областта на комуникациите и медиите. В изтъкнатия контекст аргументи са приведени в статията на д-р В. Ганчева.

Трето, научният колектив застава солидарно зад изнесените в настоящия сборник факти и интерпретации, които са били дискутирани многократно на негови заседания. Същевременно утвърждава персоналната отговорност относно достоверността на фактите в публикациите на всеки отделен автор. От друга страна, колективът допуска, че някои от тях би могло да бъдат подложени на допълнителна верификация. В интерпретативен аспект колективът не изключва възможността да бъдат “проиграни” и други сценарии за бъдещето на Балканите с оглед тяхното “умиротворяване”. И в този смисъл не само и не просто е готов за конструктивни дискусии, но напротив - надява се чрез настоящото издание да ги провокира.

Четвърто, научният сборник беше вече внесен за печат, когато започна ескалацията на етно-конфесионално напрежение между албанци и македонци в с. Танушевци, постепенно ирадирало и в съседни селища от оказалата се “буферна” зона между Косово и Македония. В този смисъл развоят на последвалите събития в невралгичните точки на съприкосновения не можеше да бъде (вкл. и поради технически, в смисъл - издателски - причини) отразен в печатното издание. Той, обаче е  предмет на втория и третия етап от провежданото социологическо изследване и съответно - на следващи публикации.

Прочее, ескалацията на събитията  в региона е вече изследвана, включително и дискутирана на втората кръгла маса с международно участие (м. октомври 2001 г.), организирана от изследователския колектив, резултатите от която се изнасят чрез настоящото електронно издание и предстоят да бъдат публикувани като научен сборник от Института по социология чрез ИК “КОТА”.
  

София, 1 февруари 2002 г. Доц. д-р Кирил Кертиков
(Научен ръководител на изследователския колектив)
 
 Web-designer: Plamen Ivanov - KOTA - Sofia - Bulgaria