HOME
ARCHIVES
MAPS
LINKS
CONTACT US
..
 I N      M E M O R I A M
Акад. Илчо Димитров
(1931 - 2002)
 

Библиография на акад. Илчо Димитров [1]

1955
1. Никола Чуковски. (Биографичен очерк). С., Изд. БКП, 1955. 40 с.
1956
2. Петко войвода. (Ист. попул. очерк). С., Нар. младеж, 1956. 62 с. Рецензия: Ил. Маринов. „Петко войвода". - Нар. армия, № 2529, 26 окт. 1956.
1958
3. Към революционните борби на дупнишките работници. Дупнишка комуна (1919 - 1923). - И з в. Инст. ист. БКП, 3 - 4, 1958, 129 - 173.
1959
4. Работническият младежки съюз (РМС) и първите му борби против фа-шизма. - Във: Винаги верни на партията. 4. изд. С., 1959, 132 - 177. Същото и в: 1. изд. 1956, 137 - 183; 2. изд. 1957, 140 - 182; 3. изд. 1958, 132 - 177.
1962
5. Книга за първите комсомолци. - Н а р. м л а д е ж, № 152, 28 юни 1962. Рец. за: Татяна Колева. Българският комунистически младежки съюз в периода на следвоенната революционна криза 1919 - 1923 г. С., Нар. младеж, 1961. 488 с.
1963
Кандидатска дисертация. Борбата на Либералната партия срещу режима на пълномощията (1881 - 1884 г.). [Рецензенти: проф. Йоно Митев и ст. н. с. К. Ламбрев]. 1963. 451 с.
Защитена на 3. XII.1963 г.; Утвърдена от ВАК на 13.Ш.1964 г.
Публикувана под загл.:
6. Режимът на пълномощията и борбата против него (1881 - 1883 г.). - Г о д. СУ Идеолог, кат., 58, 1965, 299 - 387.
7. Държавният преврат на 27 април 1881 г. и борбата на Либералната партия против него. - Г о д. СУ Филос. - ист. фак., 56, 1963, № 2, 189 - 289.
8. Крахът на режима на пълномощията и разцеплението на Либералната партия (1883 - 1884). - И с т. п р е г л., 1963, № 2, 25 - 53.
1964
9. Изграждането на единен младежки съюз в България (-1944 - 1947г.). С., Нар. младеж, 1964. 220 с.
Съавт. Николай Генчев.
Рецензии:
Величко Георгиев. И с т. п р е г л., 1964, № 5, 121 - 124.
Христо Кьосев. Пътят към младежко единство. - Н а р. м л а д е ж, № 140, 14 юни 1964.
10. Последното правителство на буржоазна България. - И с т. п р е г л., 1964, № 5, 3 - 33.
11. В защита на Съветска Русия. - Н а р. к у л т., № 15, 11 апр. 1964.
Рец. за: Г И. Чернявски, Д. Даскалов. Борбата на БКП против врангелисткия заговор. С., БКП, 1964. 280 с.
12. Ново изследване за Девети септември. - Н а р. к у л т., № 30, 25 юли 1964.
Рец за: Славка Петрова.  Борбата на БРП за установяване на
народнодемократичната власт май - септември 1944. С., БКП, 1964. 250 с.
13. Съветски труд за нас. - Н а р. к у л т., № 44, 31 окт. 1964.
Рец. за: Л. Б. Валев. Болгарский народ в борьбе против фашизма. Накануне и начальный период Второй мировой войнн. М., Наука, 1964. 372 с.
1965
14. Въпросът за Съединението в политиката на Княжество България 1879 -1884 г. -И с т. и г е о г p., 1965, № 6, 8 - 12.
15. Народното опълчение от 1880 - 1882. - В о е н н о и с т. с б., 1965, № 6, 40 - 44.
1966
16. Коста Петров. (Биографичен очерк.) С., Партиздат, 1966. 94 с.
17. Буржоазните партии в България (от Освобождението до 9.IX.1944 г.) -
Младеж, 1966, № 5 - 6, 97 - 103. IS. On the evolution in the concepts of the Bulgarian Communist Party about the
Character of the People's Democratic Rule in Bulgaria. - Е t. h i s t., 3, 1966, 385 - 404.
1967
19. Провалът на контрареволюционния пристъп срещу народнодемократич-ната власт в края на 1944 г. - И з в. Бълг. ист. д-во, 25, 1967, 7 - 37.
1968
20. Външната политика на правителството на Иван Багрянов (1 юни    1 септември 1944 г.) - Г о д. СУ. Филос. - ист. фак., 61, 1968, № 3, 183 - 273. Същото на фр. ез. в: R е v. d'h ist.de la Deuxieme guerre mondiale (Paris), 93, 1974, 17-44. Рецензия: R е v. dcs etudes Sud - Est Europeennes, 12, 1974, № 3, 440 - 441.
21. Някои своеобразия в развитието на фашизма в България. - И с т. п р е г л., 1968, № 1, 95 - 97.
22. Смъртта на цар Борис III. - И с т. п р е г л., 1968, № 2, 40 - 59.
Същото на фр. ез. в: R е v. d'hist.de la Deuxieme guerre mondiale (Paris), 83, 1971, 16 - 30.
23. Бележит български държавник. - Н а р. к у л т., № 25, 25 юни 1968.
Рeц. за: Къньо Кожухаров. Петко Каравелов. Историческа хроника -за него и борбите за неговото време. С., ОФ, 1968. 395 с.
1969
24. Буржоазната опозиция в България. 1939 - 1944. (Истор. очерк). С., Наука и изкуство, 1969. 251 с. Рецензии:
Николай Генчев. И с т. п р е г л., 1970, № 5, 161 - 165. К. Кожухаров. Нужен е диференциран подход. - 3 е м. з н а м е, № 67, 20 март 1970.
Jerzy Tomaszewski. S t u d i a z dziejow USRR i Europy Srodkowej (Warszawa), 1971, № 7, 235 - 239.
Стоян Петров. И з в. Бълг. ист. д-во, 28, 1972, 510 - 512. 2. изд. Вж: № 146.
25. Години на прелом. Три очерка из най-новата българска история (1944 -1947 г.). С., Нар. младеж, 1969. 159 с.
Завой по багряновски, 9 - 86; Провалът на контрареволюционния пристъп срещу народнодемократичната власт в края на 1944, 87 - 130; За власт отечественофронтовска, за власт социалистическа, 131 - 156.
1970
26.  Историята  на  Втората световна война в кривото огледало на фалшификациите. -Ново  време, 1970, № 5, 68 - 79.
27.  Народен съюз „Звено" (1 октомври 1944 - 19 февруари 1949 г.) - И с т. п per л., 1970, №5, 3- 33.
1971
28. Българската общественост и външнополитическата ориентация на
България в навечерието на Втората световна война. С., СУ „Св. Климент Охридски", 1971. 29 с.
Отдел за следдипл. квалификация.
29. Коста Петров. -В: Бележити българи. Т. 4. С, 1971, 217 - 229.
30. Царят - фюрер. (Щрихи към портрета му).- Във: В о з н е с е н с к и, В. Д. Цар Борис, Хитлер и легионерите. С., 1971, 85 - 95.
31. Dimitre Blagoev. - In: F i g u г е du Pantheon bulgare. S., 1971, 153 - 161.
32. L'opposition bourgeoise nonfasciste et 1'orientation de la politique exterieure de la Bulgarie. - S t u d. b a l с a n i с a, 4, 1971, 257 - 277.
1972
33. Князът, конституцията и народът. Из историята на политическите борби в България през първите години след Освобождението. С., ОФ, 1972. 220 с. Рецензии:
Стефан Елевтеров. О b z о г, 1973, № 2, 104 - 105. Андрей Пантев. И с т. п р е г л., 1973, № 1, 104 - 107. Elena Statelova, В u l g. h i s t. г е v., 1973, № 1, 86 - 89. Hans - Joachim Hoppe. I b. G е s с h i с h t е О s t е u г о р a s, 23, 1975, № 2, 302 - 305.
34. Българската демократична общественост, фашизмът и войната. 1934-1939. Към историята на политическите партии и политическите борби в България в навечерието на Втората световна война. - Г о д. СУ. Филос. -ист. фак., 64, 1972, № 3, ч. 2, 1 - 357.
Рецензии:
Hans - Joachim Hoppe. Siidost-Forschungen (Munchen), 32,
1973,476 -478.
Jerzy Tomaszewski. К w a r t. h i s t. (Warszawa), 80, 1973, № 3, 749 - 752.
35.   П. Р. Славейков след Освобождението. (Някои уточнения към политическата му дейност). - Във: Векове. Очерци, спомени, документи из тринадесетвековната българска история. С., 1972, 64 - 78.
36. Тенденции и основни политически сили в българското общество през Втората световна война. - В: П ъ р в и конгрес на Бълг. истор. д-во. Сб. материали, София, 27 - 30 ян. 1970. Т. 1. С., 1972, 661 - 669.
37. [Рецензия]. И з в. Бълг. ист. д-во, 28, 1972, 512 - 514.
Рец. за: Димитрина В. Петрана.  БЗНС в края на буржоазното господство в България 1939-44. С., БЗНС, 1970. 228 с.
1973
38. Опит за привличане на България в Балканската Антанта. - Векове, 1973, № 6, 39 - 49.
39. Фашистка Италия и Сговористкото правителство в България през 1923 г. - И с т. п р е г л., 1973, № 4, 54 - 75.
40. L'opinion publique bulgare et 1'orientation de la politique exterieure de la Bulgarie a la veille de la Seconde Guerre mondiale. - S t u d. b a l с а п i с a., 7, 1973, 257 - 268.
1974
41. Буржоазната опозиция и характера на правителството на Муравиев. (Изказване в дискусия). - И з в. Инст. ист. БКП, 30, 1974, 310 - 324.
42. Итальянская агрессия против Греции и болгарская внешняя политика. -Et. bal L, 1974, №2 -3,64- 87.
43. Фашистка Италия, земеделският режим и деветоюнският преврат. - В: С б. в чест на акад. Димитър Косев. Изследвания по случай 70 години от рождението му. С., 1974, 277 - 292.
Същото в: Е t. h i s t., 7, 1975, 431 - 445.
1975
44. Фашистка Италия и ВМРО. - В: Б ъ л г а р и я и европейските страни през XIX - XX н. С., 1975, 244 - 265.
45. Фашисткая Италия и земледельческий режим (31 октября 1922 г. - 9 июня 1923 г.) в Болгарии. - Е t. h i s t., 7, 1975, 431 - 445.
46. La politique bulgare et l'Entente balkanique <Fin 1935 - debut 1936>. - Stud, ba l с a n i с a, 9, 1975, 111 - 121.
47. Външната политика на монархофашистка България. - М е ж д у н а р. о т н о ш.е н и я, 1975, № 4, 105 - 108.
Рец. за: Витка Тошкова. България и Третият Райх 1941 - 1944. Политически отношения. (Моногр.). С., Наука и изкуство, 1975. 258 с.
1976
 Докторска дисертация. Българо - италиански политически отношения 1922 - 1943 г. [Рецензенти: Владимир Кутиков, Любомир Панайотов и Милен Семков] 1976. 472 с. Защитена в ЕЦИПК по история на 16.IX.1976 г.; Утвърдена от ВАК
на 5.Х.1976 г.
48. Българо - италиански политически отношения 1922 - 1943. (Изследване). С., Наука и изкуство, 1976. 472 с.
Рецензии:
Милен Семков. М е ж д у н а р. ж и в о т, 14, 15 юли 1976, 35 - 36.
Недю Недев. Оригиналност на научния анализ. - В е ч. н о в и н и, № 7648, 16 септ. 1976.
Милен Семков. България и Италия между двете световни войни. Т р у д, № 226, 24септ. 1976.
Милчо Лалков. Принос в дипломатическата история па България. - Между н а р. о т н о ш е н и я, 1977, № 1,131- 133.
Н. Д. Смирпова. Н о в а я и новейшая история, 1977, № 1, 189 - 191.
V. Bystricky. S 1 о v. р г е h 1 е d (Praha), 1977, № 1, 58    60.
Ch. A. Moser. Л m е r. h i s t. г е v., 82, 1977, № 4, p. 1018.
Milen Semkov. La Bulgaria е l'ltalia nel pcriodo tra le due guerre mondiali.-Bulgaria d'oggi, 2, 1977, p. 13.
Туше Влахов. И с т. п р е г л., 1978, № 2, 112 - 116.
Любомир Панайотов. Стремежите на италианския фашитьм за
влияние в България. - Нововреме, 1978, № 1, 126 - 128.
W. Balcerach. Z d z i е j о w stosunkow polsko zadzieckich i rozwoju
wspolnoty, panstw socjalistysznych (Warszawa), 17, 1978, 199 - 201.
Hans - Joachim Hoppe. Besprechung aus Siidosl-Forschungen, 37,
1978, p. 369.
Milen Kumanov. В u 1 g. h i s t. г е v., 1979, № 1, 116- 119. 2. изд. Вж: № 143.
49.  Българската демократична общественост, фашизмът и войната 1934 -1939. (Изследване). С., ОФ, 1976. 335 с. Рецензии:
Сашо Попов. Книга, която буди оправдан интерес. - П и р и н с к о дело (Благоевград), № 34, 10 февр. 1977. С. Iliesku. R е v. h i s t., 31, 1978, № 2, 342 - 345. Vladimir Migev. В u l g. h i s t. r е v., 1979, № 2,, 88 - 93. 2. изд. Вж: № 156.
50.  Белгийски дипломатически документи за България след Първата световна война. - И с т. п р е г л., 1976, № 6, 89 - 106.
За Деветоюнския преврат 1923 г. и събитията през април 1925.
51. Последното буржоазно правителство на България. - В: И с г о р п я па антифашистката борба в България 1939 - 1944. Т. 2. С., 1976, 201 209.
52. Развитие на фашистката диктатура в България (1934 - 39). - В: Сб. от лекции за следдипломна квалификация. Т. 2. С., 1976, 77 - 110.
53. Фашистка Италия и БЗНС < 1923 - 1934>. - В: Сб. в чест на акад. Христо А. Христов. Изследвания по случай 60 години от рождението му. С., 1976, 407 - 422.
54. Фашистката диктатура и печатът (1934 - 1939 г.). - В е к о в е, 1976, № 2, 40 - 53.
1977
55. Един епизод от подготовката на Мюнхенската конференция. - В е к о в е, 1977, № 6, 64- 68.
За участието на цар Борис III.
56. Wlochy a organizacje politycznc bulgarskiego faszyzmu. - Z d z i с j о w stosunkow polsko-radzieckich (Warszawa), 15, 1977, 141 - 157.
57. Нова книга за Деветосептемврийското въстание. - Т р у д, № 46, 24 февр.
1978
58. Bulgaristan'da Fasizme Karsi Mucadele Ve Sosyalizm. Istanbul, Bilim Yayincilik Limited Ortakligi, 1978. 120 p. (Bilim yayinlari, 37). 
Сьавт.: Nikiphor Gorncnski, Slavka Petrova.
59. Bulgaria w polityce europejskiej miedzy wojnami. (Wstepne wnioski). - S t u d i a z dziejow LSRR i Europy srodkowej (Warszawa), 14, 1978, 29 - 44.
60. Colonel Donovan's mission in Sofia. - В u l g. h i s t. г е v., 1978, № 4, 3 -14.
61. Съвременният американски милитаризъм. - Р а б. д е л о, № 189, 12 юли 1978.
Рец. за: Б. Пядшиев. Между стрелите и маслиненото клонче. (Моногр.) С., Наука и изкуство, 1977. 356 с.
1979
62. История на България: В 14 тома. (Глав. ред. Димитър Косев и др.) С., БАН, 1979.
Др. ред.: Христо Христов, Николай Тодоров, Васил Василев, Димитър Ангелов, Воин Божинов, Христо Гандев, Ил. Цимитров, Мито Исусоп, Любомир Панайотов, Веселин Хаджиниколов, Крумка Шарова.
63. България и европейската политика между двете световни войни. - В: Б ь л г а р и я в света от древността до наши дни. Т. 2. С., 1979, 164 - 177.
Същото In: W i е п und die bulg. revolutionare Emigration. 1924 - 1934 (Wien), 1980, 11-24.
1980
64. България на Балканите и в Европа. С., Нар. просв., 1980. 168 с. 2. изд. Вж: № 83.
65. Английската политика към България (от Аншлуса до началото на Втората световна война). - Г о д. СУ Ист. фак., 70, 1980, 335 - 402.
66. Историческата съдба на българската буржоазна демокрация. - В: Търновските законодатели. С., 1980, 12 - 21.
67. Стефанова, Вера. Съдбата на България през погледа на учения. С., 1980, 104 - 125. (Интервю с Илчо Димитров).
68. Френската дипломация и управлението на БЗНС. - В: А л е к с а н дър Стамболийски. Живот, дело, завети. С., 1980, 399 - 426.
69. Bulgarian in der europaischen Politik zwischen den beiden Weltkriegen (Vor-laufige Schlusfolgerungen). -In:Bulgarische Sprache, Literatur und Geschichte. Bulgarische Sammlung Band 1. Siidosteuropa - Studien Heft 27. Neuried 1980,203 - 225.
Материали от симпозиума, организиран от Siidosteuropa -Gesellschaft и Българската академия на науките, Мюнхен, 10 - 12 април 1978 г.
70. Фашизмът пред съда на историческата наука. - И з в. Инст. ист. БКП, 43, 1980, 428 - 430. Съавт.: Христо Кьосев.
Рец. за: Милен Семков. Европа и фашизмът. 1919 - 1939. С., Нар. просв, 1979. 247 с.
1981
71.  История на Отечествената война на България 1944 - 1945 : 13 4 тома. (Глав. ред. комисия Атанас Семерджиев и др.) С., Инст. воен. ист., 1981 -1984.
Др. ред.: Мирчо Асенов, Трифон Балкански, Кирил Василев, Илчо Димитров, Иван Добрев, Христо Добрев, Давид Елазар, Мито Исусов, Нинко Косашки, Димитър Косев, Кирил Косев, Ионо Митев, Яко Молхов, Никола Недялков, Борис Тодоров, Славчо Трънски, Веселин Хаджиниколов, Христо Христов.
72. Кратка история на България. (Отг. ред. Ил. Дчмитроп). С., Наука и изкуство, 1981. 495 с.
Съавт.: Александър Фол, Васил Гюзелев, Николай Генчев, Константин
Косев, Андрей Пантев, Милчо Лалков, Коста Петров.
Същото и на испански (Мексико, 1979; Хавана, 1981), фламандски (Антверпен - Амстердам, 1981), хинди (Делхи, 1982), гръцки (Атина, 1983), полски (Варшава, 1986), италиански (Рим, 1982).
2. прераб. изд. Вж: № 84.
73. Английската политика към България в началния етап на Втората световна война (окт. 1939 - март 1941 г.). - Го д. СУ Ист. фак., 71, 1981, 173 - 28.
74. За либерално или консервативно държавно управление - В: България 681 - 1981. С., 1981,284- 296.
Същото в: С т р а н и ц и от историята на България. Т 2. С., 1980, 7 - 24.
75. L'ltalie et la Bulgarie de Munich au debut de la Deuxieme Guerre mondiale. - В u l g. h i s t. г е v., 1981, № 1 - 2, 36 - 45.
1982
76. България през вековете. С., Наука и изкуство, 1982. 306 с.
Съавт.: Александър Фол, Васил Гюзелев, Вера Мутафчиева, Димитьр Тилков, Крумка Шарова, Любен Берон, Мито Исусов, Георги Тахов
77. Външната политика на България - проблемът за ориентацията във Втората световна война. - В: Първи Междунар. конгр. по българистика. София,
1981. Докл. Бълг. държава през вековете. 2. С., 1982, 303 -315.
78. Evolution of the Fascist Dictatorship in Bulgaria (1934 - 1939). -Bulg. hist. rev., 1982, № 3,3 - 16.
Същото на нол. ез. S t u d. z dzicjow LSRR i Europy srodkowej (Warszawa), 10, 1974,75 -94.
79. Uber den Charakter der volksdemokratischen Macht in Bulgarien, 1 944 - 1 948. -Wisscnschaftlichc Zcitschrift der Karl Marx Universitat Leipzig,
1982. №2, 122-137.
80. [Рецензия]. И с т. п р е г л., 1982, № 3, 103 - 107.
Рец. за: Славка Петрова . Деветосептемврийската социалистическа революция 1944 г. (Моногр.) С., Наука и изкуство, 1981. 556 с.
81. Непрофесионално. - Н а р. к у л т., № 7, 12 февр. 1982.
Рец. за: Петър Чолов. Български историци. Биографично -библиографски справочник. С., Наука и изкуство, 1981. 527 с.
1983
82. Англия и България (1938 - 1941). Навечерието н началото на Втората световна пойна: (Изследване). С., ОФ, 1983. 278 с.
Тодор Велев. Съдбоносни събития. - А Б В, № 28, 10 юни 1984.
Витка Тошкова. И с т. п р е г л., 1984, № 3, 1 16 - 1 19.
G. Markov. An outstanding contribution to diplomatic history. -Bulg.
today, 436, 1984, p. 24.
2. изд. Вж: № 142.
83. България на Балканите и в Европа (Очерци). 2. доп. изд. С., Нар. просв., 1983. 323 с.
България в европейската политика след Първата световна война, 5 -20; Белгийски дипломатически документи за България, 21 - 52; Френската дипломация и управлението на БЗНС, 53 - 75; Фашистката диктатура и печатът, 76 - 91; Опит за привличане на България в Балканската Антанта, 92 - 101; Един епизод от подготовката на Мюнхенската конференция, 102 - 108; Полковник Донован в София. 109 - 123; Смъртта на цар Борис III, 124 - 157; Външната политика на правителството на Иван Багрянов, 158 - 241; Провалът на контрареволюционния пристъп срещу народнодемократичната власт и края на 1944 г., 242 - 271; Народен съюз „Звено". 272 - 306: Българската комунистическа партия за характера на народнодемо-кратичната власт (1944 - 1948 (, 307 - 326. 1 . изд. Вж: № 64.
84. Кратка история на България. (Отг. ред. Ил.Димитров). 2. прераб. изд.
Вж: № 100, 136.
92. Съединението 1885. Енциклопедичен справочник. Отг. ред. член-кор. Илчо Димитров. С., ДИ „Д-Р Петър Берон", 1985. 240 с.
93. Англия и присъединяването на България към Тристранния пакт. - Във: Великите сили и Балканите в ново и най-ново време. С., 1985, 256 -265.
94. [Рецензия]. И з в. Държ. архиви, 50, 1985, 365 - 371.
Рец. за: Йоно Митев. Съединението 1885. (Моногр.). С., Воен. изд., 1980. 472 с.
1986
95. Филов, Богдан. Дневник : Под общ. ред. [с предг. ] Илчо Димитров С., ОФ, 1986. 815 с. Вж: № 115.
96. Димитър Благоев и Съединението 1885 година. - В о е н н о и с т. с б., 1986, №2, 15 - 28.
97. Велико историческо събитие. -В: Съединението 1885 г. и неговата военна защита. Сборник (доклади и научни съобщения, изнесени на науч-ната сесия, състояла се на 19.XI.1985 г. в гр. Сливница). С., 1986, 18 - 45. Същото ив:Нововреме, 1985, № 9, 74 - 87.
95. Към идейното и политическото развитие на Захари Стоянов след Осво-бождението. - В: 3 а х а р и Стоянов и Съединението. Русе, 1986, 5 - 27.
99. Hundert Jahre seit der Vereinigung Ostrumeliens mit dem Fiirstentum Bulgarien. -In:Mitteilungen des Bulgarischen Forsshungsinstitutes in Osterreich (Wien), 1986, № 2.
1987
100. Епоха 1885. Исторически очерк за Съединението на Северна и Южна България. С., Нар. младеж, 1987. 304 с. Вж: №91, 136.
101. История на младежкото революционно движение в България. (Отг. ред Цв. Тодорова, Ил. Димитров, Н. Генчев) 3. доп. изд. С., Нар. младеж, 1987. 608 с. Съавт.: Цв. Тодорова, Т. Колева, Ф. Панайотов, Б. Григоров, Д. Мичев, Тр. Ангелова, Сл. Петрова, Н. Генчев и К. Петров. 1. изд. 1971. 604 с.; 2. доп. изд. 1972. 615 с.
102. България в европейската политика между двете световни войни. Някои предварителни изводи. - Г о д. СУ Офиц. отдел, 1, 1987, 75 - 86.
103. Българската комунистическа партия за характера на народнодемокра-тичната власт (1944 - 1948 г.). - Г о д. СУ Офиц. отдел, 1, 1987, 87-101.
104. Встъпителни и заключителни думи. - В: С б. Стефан Стамболов -
революционер и,книжовник. В. Търново, 1987, 5 - 6; 172 - 183. 
105. La Bulgarie et 1'agression italienne contre la Grece. –Guerre mondiale et conflits contemporains, Press univ. de France, 146, 1987, 55 - 69.
106. [Рецензия]. В u l g. h i s t. г е v., 1987, № 3, 79 - 81.     '
Рец. за: Дойно Дойнов. Комитетите „Единство 1878 - 1885". Ролята и приносът им за Съединението 1885 г. (Моногр.). С., Наука и изкуство, 1985. 374 с.
107. Изследване на българо-американските отношения през Втората све-товна война. - В е к о в е, 1987, № 5, 91 - 93.
Рец. за: Витка Тошкова. България и балканската политика на САЩ 1939 - 1944. (Изследване). С., Наука и изкуство, 1985. 424 с.
1989
108. История на България. За Х клас на ЕСПУ. 4. изд. С., Нар. просв., 1989. 240 с.
Съавт.: Мито Исусов, Йордан Шопов.
1. изд. 1982. 248 с.; 2. изд. 1985. 248 с.; 3. прераб. изд. 1986. 240 с. Рецензия:
Тодор Даков. Новият учебник по българска история за десети клас. -Ист. и обществозн, 1983, № 3, 55 - 58. Уч. прев.на японски ез.. Токио, 1985.
109. Равносметка : Ист. очерци и статии. Пловдив, Хр. Г Данов, 1989. 199 110. Das bulgarische Tagebuch dr. Konstantin Ireceks. - В u 1 g. h i s t. г е v., 1989, № 1, 20 - 39.
111. Die Bulgarische sozialistishe Revolution und das problem der Akzienseinheit des antifaschistischen Krafte. - In: Einheitsfront, Einheitspartei (Koln), 1989, p. 305 - 330.
1990
112. Историята през погледа на очевидеца и изследвача. С., Нар. младеж, 1990. 228 с.
Българският дневник на професор Константин Иречек, 5 - 68; За „Строителите на съвременна България" и за епохата, отразена в тази книга, 69 - 86; Професор Богдан Филов и неговият дневник, 87 -228 с.
113. Радев, Симеон. Строителите на съвременна България. Т. 1 - 2. (Под общ. ред. на Панталей Зарев и Илчо Димитров). 3. изд. С., Български писател, 1990.
Т. 1. Царуването на Кн. Александра 1879 - 1886. 840 с. Т. 2. Регентството. 694 с.
114. Филов, Богдан. Дневник : Под общ. ред. на [с предг и послесл.] Илчо Димитров; Състав. Илчо Димитров, Надежда Пръвчева. 2. изд. С., ОФ, 1990. 815 с. Вж: № 95.
115.  За „Строителите на съвременна България" и за епохата, отразена в тази книга. - В: Р а д е в, Симеон. Строителите на съвременна България. Т. 1.С., 1990,773- 788.
116. Навременно изследване. -Нововреме, 1990, № 12, 88 - 90.
Рец за: Мария Манолова. Парламентаризмът в България 1879 -1894. (Моногр.) С., БАН, 1989. 239 с.
1991
117. Мошанов, Стойчо. Моята мисия в Кайро : Спомени (Под общ. ред. [с послеслов.] на Илчо Димитров; Състав. Петър Свирачев, Елена Нончева. С., Бълг. писател, 1991. 432 с.
118. Политически партии и борби за надмощие в Княжество България (1879 - 1881). -В: История на България. В 14 тома. Т. 7. С., 1991, 101 - 113.
119. Български принос към историографията върху фашизма. - Н о в о вре-ме, 1991, №3,93-96.
Рец. за: Милен Семков. Фашизмът. (Моногр.). С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1989. 397 с.
1992
120. За да ни има. Статии за националната политика. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1992. 192 с.
121. Миналото, което беше близо, а става все по-далечно. Срещи и разговори. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1992. 119 с.
Съдържа: К. Георгиев, Хр. Стойков, Д. Казасов, К. Станчев, Ив. Маринов, П. Стайнов, Л. Тодоров, В. Ганев, П. Стоянов, Ст. Мошанов, Ст. Балан, В. Цончев, Р. Василева, В. Бешевлиев, К. Муравиев, Ал. Оббов, В. Димов, М. Геновски, Л. Ганчев, Ст. Тончев, Хр. Стратев, Вл. Топенчаров. Рецензии:
Красимир Цанков. За историята никога не е късно. - Дума, № 216, 9 септ. 1992.
Петър Велчев. АБЕ, № 37, 15 септ. 1992.
„Св. Климент Охридски поднася..." - 2 4 ч а с а, № 231,26-27 септ. 1992. Р. Трифонов. Миналото, което беше близо, а става все по-далечно. -В е ч. н о в и н и, № 202, 16 окт. 1992.
122.  Муравиев, Константин В. Събития и хора : Спомени. Под ред. на (с послесл.) Илчо Димитров. С., Бълг. писател, 1992. 584 с.
123.  Филова, Евдокия. Дневник, май 1935 - 15 август 1944 г. [С предг. от Илчо Димитров]. С., Хр. Ботев, 1992. 224 с.
124. Един живот през погледа на приятел. -Stud, culture 1., 1992, № 1, 21 - 32.
По повод 60*-год. на Николай Генчев.
1993
125. Историкът като съвременник. С., Хр. Ботев, 1993. 237 с. Рецензия:
Георги Димитров. Верен на призванието историк. - В е к 21, № З, 5-6 ян. 1994.
126. Миналото като пролог : Исторически очерци. С., Булвест - 2000, 1993. 392 с.
Pro domo sua, 5-19; По повод на една дискусия, 20 - 28; Призна-телност и поуки, 29 - 35; Българските партии някога и сега, 36 - 44; Преврати и поврати в българската история, 45 - 74; Клио по време на война, 75-81; Френската дипломация и управлението на БЗНС, 82 - 108; Царската сватба, 109 - 117; Закъснял опит за привличане на България в Балканската антанта, 118 - 128; Един епизод от подготовката на Мюнхенската конференция, 129 - 136; В Крайова- тържество на справедливостта, 137 - 144; България и итало - гръцката война, 145 - 150; Среща в Берхтесгаден, 151 - 159; Българо -съветски пакт за взаимопомощ, 160 - 169; Англия и присъединява-нето на България към Тристранния пакт, 170 - 185; Полковник Донованв София, 186 - 202; Българският холокост, 203 - 210; Загадка - мнима и действителна, 211 - 223; През погледа на Виши, 224 -237; Външната политика на правителството на Иван Багрянов, 238 - 332; Дневникът на г-жа Филова, 333 - 346; Навременна среща със спомените на Константин Муравиев, 347 - 367; България в навече-рието и към края на Втората световна война. Свидетелствата на Стойчо Мошанов, 368 - 390.
Забележка: Статиите са писани и печатани в научна периодика,
вестници и списания през 1974 - 1992. Препечатват се с известни допълнения или съкращения.
Рецензия:
Георги Димитров. Верен на призванието историк и съвременник. -
Вечерни Новини, № 3, 5-6 ян. 1994.
127. La Bulgarie a travers le point de vue des representants diplomatiques de Vichy (1943 - 1944). - В u l g. h i s t. г е v., 1993, № 4, 105 - 114.
1994
128. България през Втората световна война - между вътрешни съображения и външни изисквания. - Междунар. отношения, 1994, № 5, 22 - 29. 
129.„...История има и става народ..." - И с т о р и я, 1994, № 4-5, 69 - 80.
130. Не бих нарекъл нагаждане, приспособяване, ако сме демонстрирали привързаност към идоли, сега срутени. -В: Историците за истината, за насилията, за себе си. (Сборник с интервюта). С., 1994, 95-114.
131. Размишления за Стамболов и външнополитическата преориентация,
свързана с него. - Е п о х и, 1994, № 1, 33 - 46.
132. Поглед отвън. В 5 т. - Д у м а, № 136, 20 юни 1994.
Рец. за: Райкин, Спас Тодоров. Политически проблеми пред българската общественост в чужбина: Сб. статии, есета, студии и коментарии по политически, културни, икономически и исторически въпроси, публикувани в емиграция 1978 - 1991. 1993 и 1997.
1995
133. Иван Багрянов - царедворец, политик, държавник. (Ист. очерк). С., Акад. изд. „Проф. М. Дринов", 1995. 90 с.
134. Външната политика на България : Документи и материали. Т. 2. 1886 -1887. Състав. Е. Стателова - ръководител и др. Отг. ред. Ил. Димитров. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1995. 631 с.
135. Епоха 1885 : Исторически очерк за Съединението на Северна и Южна България. 3. изд. С., Тилия, 1995. 318 с. Вж: №91, 100.
136.  Иречек, Константин. Български дневник. Т. 1-2. Встъпителна студия Ил. Ив. Димитров. 2. фотот. изд. с., Акад. изд. „Марин Дринов", 1995.
137. „...История има и става народ!". Статии. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1995. 275 с.
138. Ритъмът на времето. С., Хр. Ботев, 1995. 435 с.
139. България и Втората световна война. - Ново време, 1995, № 2, 47 - 56.
140. Преврати и поврати в българската политика. - В: Нови очерци по българска история 1918-1948. С.(1995), 192-219.
1996
141.  Англия и България 1938 - 1941. 2. изд. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1996. 245 с. Вж: № 82.
142.  Българо - италиански политически отношения 1922 - 1943. 2. изд. С., Тилия, 1996. 384 с. 1. изд. Вж: №48.
143. Българската история е част от световната. - Р о д и н а, 1996, №1,7-23.
144.  За границата между две хилядолетия. -Летописи, 1996, № 11-12, 139- 152.
1997
145. Буржоазната опозиция 1939 - 1944. 2. изд. С., Хр. Ботев, 1997. 544 с. 1. изд. Вж: № 24.
146. Един добре камуфлиран държавен преврат. Хроника на току-що отми-нали събития. С., Образование и наука, 1997. 48 с. Вж: № 154.-
147. Бакалов, Д., Ил. Димитров. В памет на акад. Димитър Косев : In memoriam. - С п. БАН, 1997, № 1, 68 - 69.
148. Георги Димитров и неговият дневник. - В: Г е о р г и Димитров. Дневник (9 март 1933-6 февруари 1949). С., 1997, 11-54.
149. Дневникът на Георги Димитров. - В е з н и, 1997, № 6, 58 - 70. 150. Стойчо Мошанов. - В е з н и, 1997, № 5, 28 - 30.
1998
151.  Между Мюнхен и Потсдам. Българската политика през Втората световна война. Ист. очерци. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1998. 248 с.
152. Отгласи от тътена. Политически и исторически теми. Русе, „Дунав прес" АД, 1998. 383 с.
153. Превратът и една година по-късно. С., 1998. 83 с.
Вж: № 147. 2. изд. на „Един добре камуфлиран държавен преврат..."
1999
154. „За нов прочит" на историята или за нови изследвания. - В е з н и, 1999, № 8-9, 59-67.
2000
155. Българската демократична общественост, фашизмът и войната 1934 -1939. 2. изд. С., Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2000. 1 изд. Вж: № 49.
156. Panta rei... Всичко тече... Спомени. С., Тилия, 2000. 767 с.
157. [Рецензия:] И с т. п р е г л., 2000, № 1-2, 271 - 273.
Рец. за Петрова, Димитрина. Българският земеделски народен съюз през 1899 - 1944. С., Детелина, 1999. 240 с.
За него:
Куманов, Милен. Истинският творец не върви по утъпканите пътища в науката. - Н а р. к у л т у р а, № 38, 19 септ. 1980.
Творческото дело на Ил. Димитров по повод обсъждане предложенията за нови членове на БАН. Модерна България. Сборник исторически изследвания в чест на 65 годишнините на проф. д-р Величко Георгиев и акад. Илчо Димитров. С.,Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 1999.
Био-библиографска справка за акад. Илчо Димитров. - В: Модерна България. С., 1999, 375 - 393.

    ---------------------------------------
1. Библиографията е изготвена и предоставена от Йорданка Спасова. Э