VOLUME 1 /2002

VOLUME 2 /2003

VOLUME 3 /2003

VOLUME 4 /2003

VOLUME 5 /2003

VOLUME 6 /2010 NEW !!!

VOLUME 7 /2010 NEW !!!

VOLUME 8 /2010 NEW !!!

VOLUME 9 /2013 NEW !!!

TO THE READERS
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
PHILOSOPHY OF THE JOURNAL
РЕДАКЦИОННА КОНЦЕПЦИЯ
The electronic journal Balkans21 aims to be a forum which responds to the challenges of the information revolution. In brief, that means that:

First, the publications do not age in endless anticipation of printing, as the case was with the traditional technologies of yesteryear; 

Second, publications are globally distributed, as this is the way for them to overcome their "local" character and "provincialism" syndrome. 

The journal aims to be politically independent and ideologically neutral and to turn into a forum for real theoretical and methodological pluralism.
The journal invites publications from all serious researchers of Balkan issues: sociologists, anthropologists, demographers, historians, statisticians, psychologists, political scientists and others. It is open to authors from Bulgaria, the Balkans, or around the world. 

The articles do not need to discuss areas or relationships of conflict. They should simply contain objective information or interpretation of anything of importance happening in the region. They should preferably contain hypotheses and prognoses about its development (including separate countries in the region). They could also treat problems related to the methodology and methods of research. Historical retrospections are also welcome. The research "palette" is multicoloured and no preliminary limitations are so far envisaged. 

It is of great importance to the authors that this electronic journal is published as a legitimate scientific edition in compliance with Bulgarian legislation and the Copyright Law. It has its own postal and electronic address and an electronic ISSN 1311- 9583 on database of ISSN International Centre - Paris, France.
In this sense, all materials (articles, reports, announcements, etc.) published in Balkans21 have the status of official publications that can be cited as such in Bulgaria and abroad.

The journal publishes only previously unpublished materials (with the exception of cases when articles are reprinted by previous agreement between the editorial board and the author). 

After publication in "Balkans 21" the author retains the right to publish the material in a paper edition without explicit permission from the electronic journal.

Disclaimer. Every author is personally (and legally) responsible for the authenticity of the materials offered for publication and for their use according to the above-mentioned rules. In spite of the fact that each article is discussed by the editorial board, authors are personally responsible for the truthfulness of the empirical information and the correctness of the quotes and citations in their materials. 

Materials can be reprinted from the electronic edition under the following conditions:
     - Separate paragraphs, tables, graphs, figures, etc. may be quoted without special permission provided they are not longer than one quarter of the article in question. The name of the author and the source should be explicitly cited. 
     - Use of larger parts of articles or whole articles may be done only with prior permission of the author. Offenders will be prosecuted. 
The journal is edited and distributed voluntarily and published materials will not be paid (unless potential sponsors are found).
Dear reader, as every edition, this one probably has its technical and other faults. We rely on your cooperation in order to improve it. You may send your feedback (criticism or suggestions) at the announced electronic and postal address.

  Списание "БАЛКАНИ 21" има амбицията да бъде трибуна, съответстваща на предизвикателствата на съвременната информационна революция. Резюмирано, това означава:
    Първо, научните публикации да не "застаряват" в безкрайно очакване на отпечатването им по традиционните до вчера технологии; 
    Второ, те да бъдат освен своевременно, но и глобално разпространявани. (Защото този е начинът, по който могат да преодолеят своя "локален характер" и да надделеят синдрома "провинциализъм".) 
    Списанието е политически независимо и идеологически неутрално. То представлява открит форум за действителен идейно-теоретичен, методологически, политически, религиозен и пр. плурализъм. Чрез конструктивен диалог ще се стреми да утвърждава етническа, верска, езикова, национална и пр. форми на толерантност между балканските страни и в самите тях. 
     Автори в него могат да бъдат всички сериозни  изследователи на балканската проблематика: социолози, антрополози, етнолози, демографи, историци, статистици, психолози, политолози и други - от България, от региона на Балканите, от цял свят.
     Не е задължително материалите да бъдат посветени на "конфликтогенни" зони или отношения. Достатъчно е да съдържат обективна  информация за или интерпретация на всичко значимо, ставащо в този регион. Желателно е да отразяват още хипотези и прогнози за развитието му (включително и за  отделни страни). Възможно е също да са посветени на проблеми, свързани с методологията и методиката на  изследвания. Не се изключват и исторически  "ретроспекции". Изследователската "палитра" е богата и в нея не се предвиждат предварителни ограничения.
     От изключителна важност за авторите е обстоятелството, че електронното списание излиза в медийното пространство като легитимно научно издание, съобразено с българското законодателство и специално със Закона за авторско право. То е регистрирано съгласно нормативните уредби освен със задължителния пощенски и електронен адрес, но също така и чрез собствен издателски номер ISSN 1311- 9583 в Автоматизирана система за периодичните издания към Международния ISSN център - Париж).
     В изтъкнатия смисъл всички научни материали в него (статии, доклади, съобщения и др.) придобиват по презумпция статус на научни публикации и може да се цитират в България и зад граница именно като такива
     Списанието разпространява само непубликувани научни и др. материали. (Освен в случаите, когато по целесъобразност препечатва текстове, естествено чрез изрична предварителна договореност с техния автор,  респ. с оторизирания от него орган на авторски права). 
След публикацията в електронното списание "Балкани 21" авторите запазват правото си да го препечатат и на хартиен носител – списание, вестник, сборник, монография и пр. (в същия му или в модифициран  вариант) без изрично договаряне. 
     Всеки автор носи персонална, включително и съдебна отговорност за автентичността на представените от него материали, за привежданата в тях статистическа и др. емпирична информация, за евентуално "паралелно" публикуване и пр.
     Препечатването на материали от електронното издание се осъществява при следния регламент: 
     - Отделни пасажи, таблици, графики, фигури и др. (не надхвърлящи 1/4 от обема на съответната статия (респ. научно съобщение) могат да бъдат препечатвани без специално разрешение, но с изрично позоваване върху автора и източника на ползване; 
     - Цели статии (респ. научни съобщения) могат да бъдат  препечатвани само чрез изрична (задължителна) договореност със съответния автор. 
     Евентуални злоупотреби (в изложения контекст) попадат под наказателна отговорност и списанието поема ангажимента да сезира своевременно Прокуратурата на Република България.
Прочети: Кратко упътване за сайта
Прочети: Изисквания към публикациите
.
РЕДАКЦИЯ
EDITORIAL
ул."Московска" 13 А , София - 1000
Институт по социология
Секция "Глобално и регионално развитие"
balkans@top.bg
 Moskovska Str. 13 A, Sofia 1000 - Bulgaria
Institute of sociology - BAC
balkans@top.bg
Главен редактор: Кирил Кертиков
Tel. (+359 2) 77-90-09
kertikov@mail.bg
Editor-in-chief: Kiril Kertikov
Tel. (+359 2) 77-90-09
kertikov@mail.bg
Зам.гл.редактор: Анна Мантарова
Tel./Fax:(+359 2) 980-61-32
Deputy Editor-in-chief: Anna Mantarova
Tel./Fax:(+359 2) 980-61-32
Отговорен секретар: Петко Петков
presto_petkov@mail.bg
Secretary: Petko Petkov
presto_petkov@mail.bg
Редактор на англ.текст: Емилия Славова
eslavova@mail.bg
Editor of the English texts: Emilia Slavova
eslavova@mail.bg
 600/800
Web-desing: Plamen Ivanov
 10.12.2003